Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

2019

W roku 2019 zrealizowano przedsięwzięcia prospołeczne w tym:

w okresie lipiec-grudzień 2019 przedsięwzięcie pt.:

Doświadczone miejsca jako przestrzenie opieki nad zabytkami, ochrony trudnego dziedzictwa XX wieku i edukacji dla pokoju

Jako szczególnie istotne społecznie wynikowe tego przedsięwzięcia postrzegam przebieg i następstwa warsztatów z młodzieżą, w trakcie których powstały z jednej strony podstawy do doskonalenia narzędzi ukierunkowanych na edukację dla pokoju a także na ochronę trudnego dziedzictwa militarnego i propagowanie konserwacji in situ. Z drugiej zaś strony nawiązane kontakty poskutkowały wolą dalszej współpracy, skutkiem czego jest aktualnie opracowywany letni projekt Worcamp we współpracy z Volksbund (DE) w którym weźmie udział  młodzież z gminy Bolimów, biorąca udział w jesiennych warsztatach.

MŁODYCH LUDZI W WIEKU 17-22 LATA ZAINTERESOWANYCH CZYNNYM UDZIAŁEM W WARSZTATACH LETNICH BARDZO ZACHĘCAM DO NIEZWŁOCZNEGO KONTAKT (azalew@op.pl)

Jako bardzo pozytywne merytorycznie rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięcia w ramach stypendium postrzegam  wyniki  pogłębionej analizy (krytyki źródłowej) dokumentów archiwalnych z lat 1914-1915 pochodzących z wymienianych wyżej archiwów niemieckich i rosyjskich, zwłaszcza tych, składających się na treści Dzienników działań bojowych niemieckiej 9. Armii, która operowała na odcinku Rawki i Bzury oraz niemieckiego XIII Korpusu Armijnego, którego zbiór meldunków daje wyjątkowy wgląd w wydarzenia związane z walkami nad Rawką. Bardzo cenne są też wnioski z kwerendy dokumentów  rosyjskiej 2. Armii, gdzie za najbardziej informatywne w procesie odtwarzania historii użycia broni chemicznej nad Rawką i Bzurą, okazały się m. in. zbiory meldunków pochodzących ze sztabu 2. Armii i dokumenty dotyczące poszczególnych jednostek walczących na tym froncie – zwłaszcza ich Dzienniki działań bojowych. 

Bardzo cennym rezultatem przedsięwzięcia jest możliwość dalszych studiów nad pochodnymi z warsztatów w celu doskonalenia materiałów dydaktycznych, które powstały i powstaną na bazie odbytych z młodzieżą warsztatów i które w ramach współpracy z Rady Doradczej ABEO, będą polskim wkładem w procesie  opracowywania materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół średnich i ponadpodstawowych pt. 

Use and Abuse of History of Chemical Warfare education resource, modelled on Chemistry in Conflict. 

Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odpowiedz

*