BADANIA ARCHEOLOGICZNE PRZEPROWADZONE PRZEZ ZESPÓŁ APP ORAZ PODWYKONAWCÓW W BOLIMOWSKIEJ WSI oraz NA CMENTARZU WOJENNYM W JOACHIMOWIE MOGIŁACH i tzw. ZIEMI NICZYJEJ

Badania archeologiczne przeprowadzone w miejscowości Bolimowska Wieś

  Zespół Naukowy powołany do realizacji projektu:

„Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie nad Rawką i Bzurą  Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)” (APP) brał udział w interwencyjnych badaniach wykopaliskowych, w tym ekshumacji szczątków odnalezionych w trakcie prac drogowych w Bolimowskiej Wsi.

bez nazwy

Lokalizacja miejsca odnalezienia szczątków ludzkich

(oprac. graficzne G. Kiarszys), Copyright APP.

Jako że charakter odkrycia w pełni wpisywał się w problematykę badawczą projektu oraz miał istotne znacznie poznawcze i społeczne, zgodne z celami projektu, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu przez Zespół Naukowy APP archeologicznych prac badawczych o charakterze interwencyjnym.

Cel badań

Głównym celem przeprowadzonych archeologicznych badań wykopaliskowych o charakterze interwencyjnym / ratunkowym/ przeinwestycyjnym były:

  • ochrona przed zniszczeniem szczątków ludzkich,
  • godne podjęcie i w perspektywie pochowanie szczątków ludzkich zinterpretowanych jako szczątki żołnierzy Armii Carskiej z czasów I wojny światowej,
  • zadokumentowanie, inwentaryzacja i analiza substancji zabytkowej (zabytków ruchomych i nieruchomych) oraz
  • rozpoznanie szerszego kontekstu odkrycia (sprawdzenie otoczenia jamy ze szczątkami pod wzgl. ew. występowania analogicznych obiektów lub innych zabytków ruchomych i/ lub nieruchomych.

Działania archeologiczne miały w pierwszej fazie charakter reaktywny. Za podjęciem działań i koniecznością interwencji archeologicznej przemawiał fakt, że w przypadku braku aktywności archeologów doszłoby w trakcie prowadzonych na tym terenie prac budowlanych z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego do znacznego zniszczenia obiektu, w którym znajdowały się szczątki ludzkie. Ponadto, w myśl założeń badawczych prowadzonego przez zespół APP projektu badawczego, celem prowadzonych prac stały się poza priorytetowymgodnym podniesieniem szczątków i zadokumentowaniem sytuacji in situ:

  • dokładna analiza antropologiczna szczątków,
  • analiza wypełniska jamy w której zdeponowane zostały szczątki,
  • ustalenie tożsamości poległych, w tym przynależności żołnierzy, których szczątki zlokalizowano, do konkretnej armii lub pułku.

rys szczatków

Ukłąd szczątków kostnych w Bolimowskiej Wsi. Rysunek: A. Falis, B. Klęczar,

oprac graficzne M Jakubczak (copyright APP).

 

Atrybucja zabytków ruchomych znalezionych w trakcie prowadzenia prac badawczych nie pozostawia wątpliwości, że są to szczątki 5 żołnierzy Armii Carskiej z czasów I Wojny Światowej. W wyniku analizy stratygraficznej obiektu stwierdzono jednoczasową depozycję wszystkich, których szczątki zlokalizowano w 2015 w Bolimowskiej Wsi, poległych prawdopodobnie w 1915 lub na przełomie 1914/ 1915 r. roku.

Post scriptum

W związku z tym, że jednym z celów, który przyświeca pracom Zespołu Naukowego APP jest przywrócenie pamięci o froncie wschodnim pierwszej wojny światowej nad Rawką i Bzurą oraz poszanowanie godności zmarłych w trakcie tej wojny wnioskowaliśmy dotychczas do stosownych władz i decydentów:

– by pochówek szczątków żołnierzy Armii Carskiej, podjętych w Bolimowskiej Wsi, został dokonany w sposób godny na Cmentarzu Wojennym, na którym już spoczywają Żołnierze Armii Carskiej i Cesarskiej z czasów I wojny światowej na Cmentarzu Wojennym w Bolimowskiej Wsi;

– by pochówek szczątków żołnierzy Armii Carskiej, nastąpił w sposób ceremonialny i w 5 rozdzielnych trumnach;

– poinformowanie Księdza Proboszcza o dacie ceremonii pochówku. Obecność 2 krzyżyków prawosławnych w kontekście znalezienia szczątków ludzkich jest w naszej opinii argumentem przemawiającym za tym, by nadać pogrzebowi charakter religijny;

– poinformowanie lokalnych stowarzyszeń, kół zainteresowań, mieszkańców o planowanej ceremonii pochówku;
– poinformowanie Ambasady Rosyjskiej o dacie ceremonii pochówku;

Wnioskowaliśmy przy tym, by pogrzeb odbył się w dzień wolny od pracy tj. w sobotę lub w niedzielę, tak, by mogły wziąć udział w ceremonii pochówku osoby indywidualne i podmioty zbiorowe tym zainteresowane m.in. Członkowie Zespołu Naukowego Archeologów APP , Członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej, Osoby postrzegające udział w ceremonii pochówku Żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej jako istotny.

Opracowanie wpisu,

Anna Zalewska

 

***

BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA CMENTARZU WOJENNYM

W JOACHIMOWIE MOGIŁACH

Od 3 sierpnia 2015 trwają badania inwazyjne na terenie Cmentarza Wojennego w Joachimowie Mogiłach.

Przewidziane na ten rok do eksploracji inwazyjnej obiekty (zaznaczone pomarańczowymi strzałkami poniżej)  zostały wytyczone na podstawie badań elektrooporowych (badania magnetyczne zawiodły – tzn ich przeprowadzenie w tym wypadku nie okazało się pomocne).  Badane aktualnie obiekty znajdują się:

a/ tuż za Mauzoleum (archeolodzy pracują od poniedziałku do soboty) oraz

 

b/ na prawo od ścieżki (drogi leśnej) w centralnej części Cmentarza Slajd1

 

_DSC1060 1 tydzień badań

_DSC1304 2 tydzień badań

_DSC1309  _DSC1311

Po 9 dniach prac archeologicznych uczytelnione zostały wierzchnie warstwy obiektów, które są aktualnie rozpoznawane… prace w toku.

Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Radziwiłłów, Panu Leśniczemu z Joachimowa Mogił oraz Panom Myśliwym za wielką życzliwość oraz za możliwość korzystania z budynku Leśników i Myśliwych w trakcie badań. To bardzo pomocne.

Dziękujemy też Panu Wójtowi Gminy Bolimów oraz Panom Strażakom za wsparcie nas w trudnej sytuacji suszy, to dzięki nim studnia znów pozwala archeologom na działania  w terenie  na najwyższych obrotach.

 

KONTYNUACJA BADAŃ NA TZW. ZIEMI NICZYJEJ

Równolegle – niezmiennie kontynuowane są badania na tzw. Ziemi Niczyjej, gdzie z inicjatywy zaangażowanych w badania terenowe archeologów, tuż obok przebadanego kolejnego już ara – stanął drewniany Krzyż.

“Ziemia Niczyja” na terenie Puszczy Bolimowskiej  to miejsce szczególne, archeolodzy lokalizują tam od zeszłego sezonu drobne fragmenty rozsianych szczątków Żołnierzy poległych w trakcie Wielkiej Wojny oraz towarzyszące im relikty walk

_DSC1071 _DSC1075

Dziękujemy za  zainteresowanie prowadzonymi przez archeologów pracami,

_DSC1064

Zainteresowanych bliższą lokalizacja miejsc które aktualnie badamy lub wolontariatem w trakcie prowadzonych badań archeologicznych proszę o kontakt

Anna Zalewska

azalew@op.pl