Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie.
Materialne pozostałości życia i śmierci w okopach na froncie wschodnim oraz stan przemian krajobrazu pobitewnego w rejonie Rawki i Bzury (1914-2014)

Harmonogram projektu AFW

Harmonogram:

Etap 1 – wybór próby danych archeologicznych reprezentatywnych dla uszczegółowionego omówienia specyfiki materialnych pozostałości działań wojennych 1914-1915 w Centralnej Polsce

maj – czerwiec 2020 roku: powołanie trzonu Zespołu Badawczego i przystąpienie do realizacji projektu AFW oraz dokonanie wyboru próby danych archeologicznych reprezentatywnych dla uszczegółowionego omówienia specyfiki materialnych pozostałości działań wojennych 1914-1915 w Centralnej Polsce

lipiec 2020 roku: wybór stref krajobrazu archeologicznego – 12 stref przebadanych w latach 1998-2018 z użyciem metod inwazyjnych i geofizycznych.

sierpień – wrzesień 2020 roku:  wybór nie mniej niż 36 zabytków metalowych – do analiz specjalistycznych oraz konserwacji dokonany przez członków zespołu projektowego oraz z uwzględnieniem opinii specjalistów;

maj – listopad 2020 roku: wybór zabytków szklanych całych lub fragmentów z nie mniej niż 2 kategorii znalezisk zainwentaryzowanych jako pozycje inwentarza znalezisk wydzielonych z uwzględnieniem opinii specjalistek;

Etap 2 – doprecyzowanie podziału zadań i zakresów wykonawczych, przekazanie specjalistom prób do analiz i zawarcie umów o ich wykonanie,

sierpień – grudzień 2020 roku: opracowanie znalezisk ruchomych i tworzenie zbiorów zabytków wydzielanych wg klucza doboru, selekcji i interpretacji oraz obowiązujących standardów metodyki archeologicznej i konserwatorskiej;

Etap 3 – opracowania 36 zabytków metalowych

styczeń – maj 2021 roku:  wykonanie konserwacji 36 zabytków metalowych i ich opis (z uwzględnieniem wniosków z procesu konserwacji odnośnie specyfiki, w tym ze stanu zachowania przedmiotów metalowych z okresu 1914-1918 podniesionych w ramach procesu poznawczego do rangi archeologicznych metalowych zabytków wydzielonych i masowych;

Etap 4 – opracowanie treści publikacji

styczeń – październik 2021: opracowywanie tekstu naukowego i  prace redakcyjne, tłumaczeniowe, edytorskie etc.

 Etap 5 – poddanie treści pracy recenzji, które zostaną sporządzone przez samodzielnych pracowników naukowych;

Etap 6 – upowszechnianie wyników realizacji Zadania AFW poprzez warsztaty (3), wystawy czasowe (2) i publikację w językach polskim

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

Odpowiedz

*