Finalizacja realizacji przedsięwzięcia: Doświadczone miejsca

W okresie lipiec-grudzień 2019 realizowane było przedsięwzięcie pt.

Doświadczone miejsca jako przestrzenie opieki nad zabytkami, ochrony trudnego dziedzictwa XX wieku i edukacji dla pokoju

Wychodząc z założenia, że doświadczone miejsca są tymi elementami krajobrazu kulturowego, których materialna i znaczeniowa podstawa, czyni je pomocnymi w realizacji działań z zakresu edukacji dla pokoju i w zakresie ochrony dziedzictwa (również trudnego dziedzictwa XX w.) zrealizowane zostały zgodnie z planem (tj. na poziomie lokalnym i międzynarodowym) wszystkie zaplanowane działania.

Na poziomie lokalnym przeprowadzone zostały warsztaty dla młodzieży gminy Bolimów. Ich celem było pobudzanie w młodych ludziach potrzeby ochrony in situ unikatowych zabytków / przestróg stanowiących pozostałość materialną po szczególnych wydarzeniach z nieodległej, trudnej przeszłości.

Wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Huminie, opracowano pytania do Quizu nt. historii działań wojennych z lat 1914-1915 oraz nt. zabytków Wielkiej Wojny w dorzeczu Rawki.

Opracowano też treści merytoryczne pomocne w upowszechnianiu wiedzy nt. ww. na poziomie międzynarodowym.

Zrealizowane w ramach stypendium przedsięwzięcia, mogą przyczynić się do stymulowanie tzw. aktywnej konserwacji dziedzictwa militarnego Wielkiej Wojny na terenie gminy Bolimów i rozwoju turystyki kulturowej a także do upowszechniania pełniejszej niż dotychczas, wiedzy na temat początków historii stosowania broni masowego rażenia na terenie dzisiejszej Polski.

Opracowanie: Anna I. Zalewska