AFW Opracowanie szczątków archeozoologicznych

Pozostałości zaplecza socjalno-bytowego to także dane archeozoologiczne.

W czerwcu 2021 roku sfinalizowane zostały analizy, których wyniki składają się na charakterystykę archeozoologiczną szczątków kostnych zadokumentowanych w ramach archeologii frontu wschodniego na Równinie Łowicko Błońskiej.

Zwierzęce pozostałości kostne, które zostały zadokumentowane w wyniku badań terenowych prowadzonych w latach 2014-2018 pośród innych zabytków ruchomych i nieruchomych datowanych na lata 1914-1915 zostały poddane analizie archeozoologicznej.

Analizie poddano zbiór szczątków kostnych wydobytych podczas badań archeologicznych przeprowadzonych na Równinie Łowicko Błońskiej. Przedmiotem niniejszego opracowania jest prezentacja wyników analizy archeozoologicznej odnalezionych fragmentów oraz próba określenia ich specyfiki oraz ewentualnego udziału w diecie żołnierzy frontu wschodniego.

Poddany analizie materiał pochodzi ze stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie centralnej Polski, w rejonie dolnej Rawki i Bzury między Skierniewicami a Sochaczewem. W latach 1914-1915 był to obszar na którym armie rosyjska i niemiecka prowadziły działania wojenne. Szczątki zwierzęce w kontekście innych znalezisk z okresu działań wojennych rozpoznano na stanowiskach stanowiących pozostałość bezpośredniej strefy działań bojowych z okresu I wojny światowej. Np. na stan. archeologicznych rozpoznanych we wsiach  Joachimów Mogiły i Wola Szydłowiecka we współczesnych graniach administracyjnych gminy Bolimów oraz wsi Borzymówka we współczesnych graniach administracyjnych gminy Nowa Sucha – w wyniku badań, które były prowadzone na obszarze przez który przebiegała w czasie I wojny linia frontu rozpoznano podjęty w efekcie badań archeologicznych materiał kostny. Został on poddany standardowej analizie archeozoologicznej. Dokonano identyfikacji gatunkowej i anatomicznej szczątków.

Zbadane zostały także szczątki zwierzęce zadokumentowane na stanowiskach we wsiach Wólka Łasiecka, Jasionna oraz w okolicy Nieborowa, co pozwoliło na poznanie pozostałości materialnych zaplecza frontu.

Analiz archeozoloogicznych podjęła się Joanna Karina Piątkowska-Małecka, archeolog i wybitna specjalistka z zakresu archeo-zoologii, dr hab. nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Archeologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego za co serdecznie dziękujemy.

Wyniki tych analiz zostaną opublikowane w publikacji pt. Archeologia Frontu Wschodniego jako wyzwanie (w opracowaniu).