Proces podsumowywania trzech sezonów badań terenowych APP rozpoczęty!

Zakończyliśmy badania inwazyjne – miejsca rozpoznane z użyciem metod wykopaliskowych zaznaczone są na mapie poniżej. Sfinalizowaliśmy także badania powierzchniowe. Aktualnie trwa intensywny proces podsumowań, korelacji i interpretacji wyników App. Nasza META-baza GIS APP zbliża się wielkimi krokami do 1 terabajta (surowych danych). Ta dziwna nazwa META-baza_GIS_APP wzięła się stąd, że postrzegamy ją jako całkowity finalny zasób wiedzy (stąd: META) na który składają się uporządkowane zespoły danych (stąd: baza) odnoszące się do całego obszaru badań oraz wydzielonych obszarów węzłowych (sub-bazy 1-6). Taka strategia pozwala nam na płynne funkcjonowanie w skomplikowanym gąszczu zgeopozycjonowanych danych APP, które korelujemy w środowisku QGIS (stąd GIS_APP). Ilość zgromadzonych dotychczas  danych skłania nas do ich porządkowania i interpretowania w obrębie 3 zasadniczych (silnie ze sobą powiązanych aspektów): I. aspekt życia, II. aspekt śmierci, III. przemiany krajobrazu. Znajdzie to odzwierciedlenie w publikacji po-projektowej, która ukaże się na początku 2018 roku. 

mapa zbiorcza

Metodą wykopaliskową zbadanych zostało około 90 arów (8793 m kw) na 40 stanowiskach.

Taki program badań okazał się z naszego punktu widzenia optymalny, gdyż umożliwia poddanie dalszej interpretacji szczegółowej wielu nośników informacji i aspektów wynikających z analiz rozpoznanych zabytków nieruchomych (poprzez szczegółowe analizy kontekstów i układów stratygraficznych obiektów) oraz zabytków ruchomych.

W toku Archeologicznego Przywracania Pamięci w oparciu o wiedzę historyczną i archeologiczną wyselekcjonowano 6 obszarów (‘miejsc węzłowych’)  uznając je za najsilniej naznaczone wydarzeniami z okresu grudzień 1914 – lipiec 1915). Ich szczegółowa interpretacja i analiza trwa.

Są to: 1. Joachimów Mogiły i okolice (w 1915 r. Mogiły); 2. Wola Szydłowiecka i okolice; 3. Humin i okolice; 4. Borzymówka i okolice (w 1915 r. Borzymów); 5. Sucha, Zakrzew, Kozłów i okolice; 6. Kamion, Budy Grabskie i okolice.

Miejsca węzłowe 1-5 zostały przebadane w latach 2014-2016.  W roku 2017 będą  kontynuowane badania nieinwazyjne w płn i płd obszaru badań APP (badania nad miejscem węzłowym nr 6 – na południu będą sfinalizowane wiosną 2017 roku);

ziemia niczyja

Aktualnie trwają prace w ramach zadania 4 (prace inwentaryzacyjne, konserwacja zabytków ruchomych oraz  interpretacje zabytków ruchomych i nieruchomych).

W wyniku badań wykopaliskowych zarejestrowanych zostało 12 129, zaś w wyniku badań powierzchniowych 2 456 numerów inwentarzowych. W sumie, aktualnie w META-bazie GIS-APP zapisanych jest 14 585 numerów inwentarzowych. 
 
Wszystkie możliwe do rozpoznania poprzez zapis archiwum ziemi dane w których zdołaliśmy dostrzec wartość informatywną poddawane są szczegółowym badaniom i analizom historycznym, bronioznawczym i archeologicznym.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za udzielone nam wsparcie Narodowemu Centrum Nauki, Nadleśnictwu Radziwiłłów, Nadleśnictwu Skierniewice, Panu wójtowi gminy Bolimów Stanisławowi Linartowi,  oraz mieszkańcom gmin w obrębie których prowadziliśmy dotychczas Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie nad Rawką i Bzurą –  bez których nasze prace byłyby niemożliwe.

dr hab. Anna I. Zalewska